Om næringsfabrikken

Foto: Dan F Skovli

Kvænangen komme er en av de kommunene i Norge som treng ekstra hjelp til å møte utfordringer man står overfor. Som for eksempel fraflytting og forgubbing. Kvænangen er derfor nå ut 2020 en omstillingskommune – der det settes spesielt fokus på at det opprettes flere arbeidsplasser.

Med omstillingsstatusen har Kvænangen næringsfabrikk sett dagens lys – der Merete Jørstad er daglig leder og eneste ansatt i fabrikken. I løpet av omstillingsperioden er målet at det blir 20 nye lønnsomme arbeidsplasser i Kvænangen.

Kvænangen har en stor og dominerende offentlig sektor, og det er svært få store bedrifter i privat sektor, unntaket er Marine Harvest. Totalt 66 % av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor.

Som man ser av befolkningsprognosene vil befolkningen reduseres fram mot 2025.  Med middels nasjonal vekst, vil det være en total nedgang på 55 innbyggere i løpet av de neste 7 årene.

Når det gjelder arbeidsledighet i kommunen er denne over landsgjennomsnittet. Beklageligvis er andelen arbeidsledig ungdom i Kvænangen blant de høyeste i landet, dette har også vært tendensen siden 2008.

Det er derfor svært viktig at vi lykkes med å være med på å skape nye arbeidsplasser. Med på kjøpet vil kommunen da forhåpentligvis få nye innbyggere, større stolthet over egen kommune og bolyst.

Omstillingsarbeidet skal bidra til etablering av nye bedrifter og økning i antall sysselsatte i privat sektor. Vi skal få flere bein å stå på!

For å få det til trenger vi folk med ideer og drømmer – som forhåpentligvis kan settes ut i livet. Og det kan omstillingsprogrammet hjelpe til med.

Omstillingspenger kan søkes om når man skal sjekke om en ide kan være liv laga gjennom for eksempel en forstudie eller forprosjekt. Målet er å avgjøre om ideen er så god at den er så levedyktig at noen vil putte penger i den. Som for eksempel Innovasjon Norge, Sametinget, banker eller andre investorer.

Omstillingsmidlene skal ikke brukes til ordinær drift eller investeringer – men som for eksempel til kompetansehevning, produkt- og markedsutvikling, samarbeidsprosjekter. Og selvfølgelig etablering av ny virksomhet eller videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Noen av pengene i omstillingsprogrammet kan også brukes til å fremme attraktivitet, bolyst og stolthet. Så om du bærer på en tanke om noe som ikke nødvendigvis betyr nyte arbeidsplasser, men rett og slett vil gjøre Kvænangen til et bedre sted å bo – ta kontakt!

Kvænangen Næringsfabrikk finner du i 2.etasje i industribygget på kaia i Burfjord. Om du ruger på en tanke om noe som kan være med på å ruste Kvænangen for fremtida – kom innom!

Foto: Dan F Skovli